Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Translate English into Vietnamese
#11
(09-08-2016, 06:11 PM)CentBrowser Wrote:
(09-07-2016, 04:08 AM)xuandung38 Wrote: Plz edit title of this subforum from "Diễn đàn việt" to "Diễn đàn Việt Nam" !

Thank you & changed!

Thanks You so much Smile
Đồng Phục Lớp - Đồng Phục Thiên Việt , Đồng Phục lớp giá rẻ

http://dongphucthienviet.com/
Reply
#12
Some new strings need to translate, thank you.
Content within [ ] is explanation, no need to translate.

Disable HTML5 AudioContext

Save page as image

Copy title and URL

Copy text and URL

Download list[downloading task list]

Use temporary directory for "Save&Open" items[save downloaded file to temporary directory when clicking "Save&open button"]

Enable accelerators

Check for update

Use current user's credentials to encrypt passwords and cookies[Use credentials of currently logged on Windows user to encrypt saved passwords and cookies]

On left side[position of tabs indicator button, for scrollable tab bar]

On right side[position of tabs indicator button, for scrollable tab bar]

On both sides[position of tabs indicator button, for scrollable tab bar]

Mute/Unmute current tab

Updater already running.[Strings for "check update" feature start from this line]

Install

Confirm

Abort

Open folder

Installing...

Current browser version is 

Current flash version is 

Connecting server...

Found new browser version, starting download...

5% downloaded.

Browser installer downloaded, install now?

Your browser is already the latest version.

New browser version installed.

New browser version installed, please restart the browser.

Browser update failed, error code is 100

Checking flash player...

Found new flash player, starting download...

New flash player downloaded, install now?

Flash player is already the latest version.

New flash player installed.

New flash player installed, you may need to restart the browser.

Flash player update failed, error code is 100.

Add new download[launch a new download task]

Disable this extension

Export this folder to HTML file...[export a single bookmarks folder]

Move browser window to next monitor[move window to another monitor in dual monitor mode]

Show mute toggle button[show "toggle browser mute state" button on toolbar]

Set as new tab page[set the URL of current tab as customized new tab page]

Mute/Unmute current process

Confirm setting new tab[confirm changing new tab page URL]

Are you sure to change new tab page to:

Toggle browser mute state[toggle the mute state of current process]

Use tab list menu to manage tabs["tab list menu" is the menu shown by the triangle tab indicator button at right side of tab bar]

Left click to select tab.

Middle click to unload tab.

Right click to close tab.

Show tab list menu
Reply
#13
(09-25-2016, 05:15 PM)CentBrowser Wrote: something
Vô hiệu hóa HTML5 AudioContext

Lưu trang như hình ảnh

Sao chép URL và tiêu đề

Sao chép văn bản và URL

Danh sách đã tải

Sử dụng thư mục tạm thời cho mục "Lưu & Mở "

Kích hoạt tính năng tăng tốc

Kiểm tra cập nhật

Sử dụng thông tin hiện tại của người dùng để mã hóa mật khẩu và cookie

Về phía bên trái 

Về phía bên phải

Cả hai bên

Tắt / bật tiếng tab hiện tại

Trình cập nhật đã chạy

Cài đặt

Xác nhận

Hủy bỏ

Mở thư mục

Đang cài đặt ...

Phiên bản trình duyệt hiện nay là

Phiên bản flash hiện nay là

Kết nối máy chủ ...

Tìm thấy phiên bản trình duyệt mới, bắt đầu tải về ...

đã tải 5% .

Tệp cài đặt đã tải về , cài đặt bây giờ?

Trình duyệt của bạn đã là phiên bản mới nhất.

Phiên bản trình duyệt mới được cài đặt.

Phiên bản trình duyệt mới được cài đặt, hãy khởi động lại trình duyệt.

Cập nhật trình duyệt thất bại, mã lỗi là 100

Kiểm tra  flash player ...

Tìm thấy flash player mới, bắt đầu tải về ...

Đã tải phiên bản flash player mới, cài đặt bây giờ?

Flash player đã là phiên bản mới nhất.

Flash player mới đã được cài đặt.

Flash player đã mới được cài đặt,bạn cần phải khởi động lại trình duyệt.

Cập nhật Flash player thất bại, mã lỗi là 100.

Thêm tác vụ download mới

Tắt tiện ích này

Xuất thư mục này vào tập tin HTML ...

Di chuyển cửa sổ trình duyệt đện màn hình  cạnh bên

Hiện nút tắt bật tắt

Đặt làm trang tab mới 

Bật /tắt tiếng process hiện tại

Xác nhận thiết lập tab mới

Bạn có chắc chắn để thay đổi trang tab mới:

Chuyển trình duyệt sang trạng thái im lặng

Sử dụng trình đơn danh sách tab để quản lý các tab

Nhấp chuột trái để chọn tab.

Bâm nút cuộn để dùng tải tab.

Nhấp chuột phải để đóng tab.

Hiện Menu danh sách tab.
Đồng Phục Lớp - Đồng Phục Thiên Việt , Đồng Phục lớp giá rẻ

http://dongphucthienviet.com/
Reply
#14
Well done, xuandung38. Thank you. Shy
Reply
#15
Happy New Year. Some new strings need to translate, thank you.
Content within [ ] is explanation, please don't include.

Mute all browsers when boss key pressed

Remember position of video popup window[always show popuped video window at the same position]

Most popular

Show most visited[show thumbnails of most visited websites in new tab page]

Pinned tabs can only be closed by context menu

Can be empty.

Download again[re-download a task]

Open popup window in tab[When the website wants to open a popup window, we open a new tab instead]

Ignore system DPI setting[Stick to 100% device scale, prevent UI zooming]
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)